Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δράση: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών – μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών», με κωδικό ΟΠΣ 5051556, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της Πράξης, θα υλοποιηθεί η δράση της κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 5.000 φορτοεκφορτωτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς ή στο Μητρώο Α` Φορτοεκφορτωτές Λιμένα ή Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς, όπως αυτές ορίζονται στον ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/Α/23-2-2017) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. πρωτ. οικ. 20303/383/2017 (ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017), στην οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

1. υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης (150 ωρών εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν σε θεωρητικό μέρος και 30 ώρες αφορούν σε πρακτικό μέρος – μελέτη περιπτώσεων), βασισμένο σε σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους

2. πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς, η οποία χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διεξάγονται μετά από την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ανωτέρω προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι της Δράσης δικαιούνται προσωπική «Επιταγή κατάρτισης». Μέσω της «Επιταγής κατάρτισης», ο ωφελούμενος θα έχει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης.

Επιπλέον, κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετείχε σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 5.000 ωφελούμενοι.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 18/01/2021 και ώρα 14:00 και λήγει την 28/02/2021 και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο συνοπτικής παρουσίασης της Δράσης

Πατήστε εδώ για να δείτε την αφίσα της Δράσης